Ø­Ùـره های زمینـی Ú©Ù‡ همـه چیـز را Ù…ÛŒ بلعنـد!

 

خیلی عادی تصور کنید Ú©Ù‡ یک روز عادی عازم روزمرگی خود هستید Ú©Ù‡ زمین خیلی عادی Ùروکش میکند Ùˆ سوراخی به قطر چندین زمین Ùوتبال ایجاد میکند! در این شرایط باید ابتدا عادی رÙتار کرده Ùˆ سعی کنید در مرکز این Ø­Ùره ÛŒ عادی قرار نگرÙته باشیØ

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net


گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net
 

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

نوشته شده توسط دبیر فیریک منطقه 3 تهران09125164028 در چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ |